js教程

QQ强制聊天JS代码分享

我的站长站 2023-07-07 人阅读

HTML表单代码

<form class="card-body">
        <div class="mb-3 input-group-lg">
          <label for="input-qq" class="form-label">QQ号码</label>
          <input type="text" id="input-qq" name="uin" class="form-control" placeholder="请输入要跳转的QQ号码" required>
        </div>
        <div class="row pt-2 pb-2">
          <div class="col-12 col-md-4">
            <button type="button" onClick="jumpToChat()" class="btn btn-primary btn-lg w-100">跳转聊天界面</button><br/><br/>
          </div>
          <div class="col-12 col-md-4">
            <button type="button" onClick="jumpToAddFriend()" class="btn btn-primary btn-lg w-100">跳转加好友界面</button><br/><br/>
          </div>
          <div class="col-12 col-md-4">
            <button type="button" onClick="jumpToWPA()" class="btn btn-primary btn-lg w-100">WPA临时会话</button>
          </div>
        </div>
      </form>

JS提交函数

<script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/bootstrap/5.0.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script>
    function jumpToChat() {
      var qq = document.getElementById("input-qq").value;
      var url = "mqqwpa://im/chat?chat_type=wpa&version=1&src_type=web&web_src=oicqzone.com&uin=" + qq;
      window.location.href = url;
    }
    function jumpToAddFriend() {
      var qq = document.getElementById("input-qq").value;
      var url = "mqq://card/show_pslcard?src_type=internal&version=1&uin=" + qq + "&card_type=person&source=sharecard";
      window.location.href = url;
    }
    function jumpToWPA() {
      var qq = document.getElementById("input-qq").value;
      var url = "https://wpa.qq.com/msgrd?v=3&site=qq&menu=yes&uin=" + qq;
      window.open(url, '_blank');
    }
  </script>


相关推荐
 • QQ强制聊天
 • HTML自适应QQ强制聊天源码
  HTML自适应QQ强制聊天源码

  源码介绍又一款HTML自适应QQ强制聊天源码,自适应手机端,跟之前分享的QQ强制聊天源码很像,但是风格不同。这款源码更简单小巧,bootcdn样式和JS文件全部用的远程CDN文件,就一个单HTML文件源码。源码截图...

  html模板 19 2个月前
 • QQ强制聊天JS代码分享

  HTML表单代码<form class="card-body"> <div class="mb-3 input-group-lg"> <label for="input-qq" class="form-label">QQ号码</label> <input type="text" id="inpu...

  js教程 7 2个月前
 • 分享三种QQ强制聊天的方法代码

  分享三种QQ强制聊天的方法,没有加好友也可以强制聊天,三种方法总有一种是可以的。方法一:跳转聊天界面一般只支持已开启临时会话的QQ,直接弹出QQ聊天窗口。跳转方法:tencent://message/?uin=QQ号&Site=qq&Menu=yes方法二:跳转加好友界面可解决QQ设置不允许...

  经验分享 237 3个月前
最新更新